Szilveszteri jótanácsok

Mielőtt közzétenném az ELBIR egyébként részletes és jó körlevelét, jöjjön egy kis összefoglaló tőlem.

– petárdázni hülyeség és tilos, van sok legális és magasabb élvezeti értékű játékszer már

– pirózni csak ésszel, óvatosan, az ünnepet a mentőkkel, rendőrökkel, tűzoltókkal ünnepelni csak akkor jó, ha szabadnapos az illető és vendégségbe hívtuk

– ha már a mozgás és a beszéd sem megy, akkor tuti hogy a pirotechnika biztonságos kezelése sem

– a kutyák az év 364 napján riogatják a lakosságot, mert a házőrzés a dolguk. Szilveszter éjjelén ez fordítva van, tehát még napvilágnál gondoskodjunk kedvenceinkről. Zárt kerítés, zárt kapuk, kennelek, hogy el ne szökjön, és valami biztonságérzetet adó búvóhely, ha fél a zajtól. Továbbá nyakörv, akár a gazdi telefonszámával.
Bővebben a www.menhely.eu hírlevele, tanácsai.

Mindezek után íme a hivatalos körlevél:

Az év végének közeledtével elkezdődhet az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról. Fontos tudnunk azt, hogy mely cso-portba tartozó tűzijátékot birtokolhatjuk, használhatjuk legálisan.
A pirotechnikai termékek osztályozása:
A pirotechnikai terméket a pirotechnikai termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján különböző osztályok-ba soroljuk.
1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak,(pl. tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó),
2. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak,(pl. római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezető-pálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán),
3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas ható-anyag-tartalmú rakéták)
4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabá-lyok:
Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban megha-tározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározot-tak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Az 1.és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:
a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett ter-mészeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény hely-színéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen – kivéve a decem-ber 28. 18.00 óra és a következő naptári év január 01-jén 06.00 óra közötti időtartamot – nem használható fel.
d) a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijá-ték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térí-tésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
Tájékozódjunk a visszavétel határidejéről!
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:
NNeemm kkeellll eennggeeddééllyy aa nnaaggyykkoorrúú sszzeemmééllyynneekk aa 33.. ppiirrootteecchhnniikkaaii oosszz–ttáállyybbaa ttaarrttoozzóó ttűűzziijjááttéékk tteerrmméékk ddeecceemmbbeerr 2288–aa ééss 3311–ee kköözzöötttt ttöörr–ttéénnőő mmeeggvváássáárrlláássááhhoozz,, –– eeggyy iiddőőbbeenn öösssszzeesseenn 33 kkgg nneettttóó hhaattóó–aannyyaagg–ttaarrttaallmmaatt mmeegg nneemm hhaallaaddóó –– bbiirrttookklláássááhhoozz,, ttáárroolláássááhhoozz ééss aa hhaasszznnáállaattii ééss kkeezzeellééssii úúttmmuuttaattóóbbaann mmeegghhaattáárroozzoottttaakk sszzeerriinntt ddeecceemm–bbeerr 3311–éénn 1188..0000 óórrááttóóll aa kköövveettkkeezzőő nnaappttáárrii éévv jjaannuuáárr 0011–jjéénn 0066..0000 óórrááiigg ttöörrttéénnőő ffeellhhaasszznnáálláássááhhoozz..
Az osztályba tartozó tűzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát.
A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
Magánszemélyeknek hogyan kell tárolni a pirotechnikai termékeket?
a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és aka-ratlan gyújtástól védve tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,

g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával moz-gatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.
Ajánlásaink az Óév biztonságosabb búcsúztatásához:
– a tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást kérhetnek azok működtetésével kapcsolatban
– tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat
– ne próbálják megváltoztatnia a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát
– fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira
– bármely pirotechnikai osztályba tartozó PETÁRDA VÁSÁRLÁSA, BIRTOKLÁSA, TÁROLÁSA ÉS FEL-HASZNÁLÁSA TILOS!
– Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 50.000 Ft pénzbírsággal sújthatók
– A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kor-mányrendelet a meghatározott időszakban, december 28. és 31. között a II. piro-technikai osztályba tartozó kis tűzijátékok mellett a közepes tűzijátékok megvásárlását, birtoklását, valamint december 31-én 18.00 óra és január 1-jén 06.00 óra közötti felhasználását is megengedi nagykorú személyek részére.
– Házi kedvenceiket (pl. kutya) megriaszthatja az ünnep zaja, ezért nem árt, ha elkerített, zárt helyen vészelik át ezt az időszakot.
– A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedély-lyel!
A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan fogja ellenőrizni a rendelet betar-tását. A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését. Engedély nélkül pirotechnikai tevékenység: százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
KÉRJÜK A SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT BÚCSÚZTASSÁK A 2013-AS ÉVET,
NE BALESETTEL, SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSSAL KEZDŐDJÖN AZ ÚJÉV!

Kategória: Friss, helyi, sajtóközlemény | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?